Ấn phẩm này sẽ mở đầu cho hành trình đầu tư của
bạn tại VFM với kiến thức đầu tư tài chính căn bản
nhưng vô cùng hữu ích, đặc biệt với những nhà đầu tư
mới bắt đầu tìm hiểu về tài chính hoặc muốn hiểu sâu
hơn về VFM và chương trình đầu tư của chúng tôi.
Chúc bạn thành công với hành trình đầu tư tài chính
của mình.